ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ปีงบประมาณ 2561